آشنايي با سازمان بين المللي هوانوردی

ايكائو ياICAOدر تاريخ 7 دسامبر 1944 در ضمن تنظيم و امضا پيمان حمل و نقل هوايي مرسوم به پيمان شيكاگو تشكيل گرديد. اماموجوديت آن به طور رسمي در سال 1947 اتفاق افتاد و اولين جلسه آن در 6 مي 1947تشكيل گرديد و در 28 مي اعضاء شورا انتخاب گرديدند. دولت ايران نيز در سال 1327هجري شمسي رسماً به پيمان شيكاگو و در نتيجه به ايكائو پيوست.

اااااااا

 

پيمان شيكاگو در 96 ماده تدوين شده و در ضمن آن براصول كلي حقوق بين المللي و هوانوردي از جمله اصل حاكميت دولت ها بر قلمرو و تابعيتهواپيما تاكيد دارد. بر اساس توافق مقر سازمان در مونترال كانادا مي باشد.
 

منشور ايكائو

 •  اطمينان از رشد منظم و ايمن هواپيمائي كشوري بين المللي در سراسر جهان

 •  تشويق صنعت و طراحي هواپيما براي مقاصد صلح جويانه

 •   ترغيب توسعه خطوط هوائي،فرودگاه ها و تسهيلات هوانوردي براي هواپيمائي كشوري بين المللي

 •  پاسخ به نياز مردم جهان به حمل و نقل هوائي ايمن ،منظم،كارا و با صرفه

 •  جلوگيري از تضييع اقتصادي ناشي از رقابت مضره

 • حفظ حقوق دول عضو و تامين فرصت مساوي براي اعضاء براي برقراري سرويس هوائي بين المللي

 • از بين بردن تبعيض ميان كشورهاي عضو

 •   افزايش ايمني پروازها در ناوبري بين المللي

 •  ارتقاء عمومي همه ابعاد هوانوردي

 •   و به طور كلي تعميم و توسعه كليه امور پشتيباني هواپيمائي كشوري بين المللي

انكسهاي ايكائو

ضمايم پيمان شيكاگو،انكس هاي ICAO ،حاوي مقررات بين المللي هواپيمايي كشوري ميباشد كه بصورت مقررات توصيه شدهطبق ماده 37 پيمان شيكاگوتوسط ICAO تهيه و منتشر ميگردد.اينضمايم بطور خلاصه بشرح زير است :

 •  انكس 1 : حاوي قوانين و مقررات بين المللي در زمينه آموزش و امتحان در موردصدور گواهينامه هاي خلباني،مهندسي پرواز و تعمير و نگهداري هواپيما و گواهينامه هايمربوط به تعمير و نگهداري وسايل راديويي و دستگاه هاي ناوبري و آلات دقيق هواپيما وهمچنين گواهينامه هاي مراقبت پرواز و عمليات شركت هاي هواپيماييميباشد. (Personnel Licensing)

 • انكس 2 : قواعد و مقررات بين المللي براي خلبانان و كاركنان مراقبت پرواز درزمينه بعضي از نكات كه در هوا بايد مورد توجه قرار گيرد،ميباشد.از جمله اين قواعد ومقررات حق تقدم هواپيما ها نسبت به يكديگر در هواست (Rules Of The Air)

 • انكس 3 : در مورد هواشناسيوحاوي مقررات بين المللي درزمينه هواشناسي هواپيمايي ميباشد (Meteorological service For International Air Navigation)

 • انكس 4 : در زمينه نحوه تهيه و انتشار نقشهه اي هواپيمايی مي باشد (Aeronautical Charts)

 • انكس 5 : واحد هاي اندازه گيري مورد استفاده در هواپيمايي كشوري را مشخص كرده است (Units Of Measurement To Be Used in Air and Ground Operations)

 • انكس 6 : مربوط به عمليات هواپيمايي ميباشد و در آن مقررات بين المللي مربوط به نحوه كار شركت هاي هواپيمايي و نحوه استفاده از هواپيما از لحاظ عملياتي درج گرديده است  (Operation Of Aircraft-Airplanes).

 • اين انكس داراي دو بخش است :

  يك بخش مربوط به عمليات شركت هاي هواپيمايي است كه در مقابلدريافت وجه بهره برداري مينمايد
  – بخش ديگرمربوط بهعمليات هواپيمايي ميباشد كه جنبه خصوصي دارند و مجاز به دريافت وجهي براي حمل بار ومسافر نيستند كه به General Ariction معروف هستند

  • انكس 7 : در اين انكس مقررات بين المللي ثبت هواپيما ها درج شده و علامت ثبتتخصيص يافته به كشور هاي مختلف جهان و همچنين مقررات مربوط به نحوه رنگ آميزي علايم ثبت و شناسايي مشخص شده است. (Aircraft Nationality and Registration Marks)

  • انكس 8: حاوي مقررات بين المللي ساخت و نگهداري هواپيما مي باشد (Airworthiness Of Aircraft)

  • انكس 9 : حاوي مقررات بين المللي در مورد تسهيلات رفت و آمد مسافرين و ترخيص بار مانند مقررات گمركي و گذرنامه ميباشد (Facilitations)

  • انكس 10 : حاوي مقررات مربوط به ساخت و نصب و نگهداري دستگاه هاي ارتباطي وناوبري و رادارو نحوه تهيه و مخابره تلكس هاي هواپيمايي ميباشد. (Telecommunications)

  • انكس 11 : حاوي مقررات مراقبت پرواز (Air Traffic Services)

  • انكس 12 : حاوي مقررات تجسس و نجات ميباشد (Search and Rescue)

  • انكس 13 : حاوي بررسي و پيشگيري سوانح (Aircraft Accident and Incident  Investigation)

  • انكس 14 : در اين انكس خصوصيات فرودگاههاي بين المللي از نظر حداقل طول و عرض و استقامت باند و تاكسي رو ها و ساير محموله هاي فرودگاهي و همچنين مقررات بين المللي احتراز از نصب موانع در فرودگاه ها و نيز حداقل احتياجات آتش نشاني و بعضي از ساير خدمات فرودگاهي درج شده است (Aerodromes)

  • انكس 15 : حاوي مقررات بين المللي در مورد دريافت بررسي و انتشار اطلاعات هواپيمايي از طريق صدور نوتم و تهيه كتاب (A.I.P كتاب اطلاعات هواپيمايي كشوري  مي باشد. (Aeronautical Information Services)

  • انكس 16 : حاوي مقررات بين المللي احتراز از صداي نا هنجار هواپيماها(NOISE) واحتراز از آلوده كردن محيط زيست از طريق مواد سمي خروجي از Exhaust موتور ميباشد (Environmental Protection)

  • انكس 17 : حاوي مقررات بين المللي در زمينه امنيت هواپيمايي ميباشد و هدف آن وضع مقررات درموردهواپيما ربايي و اقدامات خرابكاري درهواپيمايي است (Security)

  • انكس 18 : مقررات بين المللي بسته بندي،انبار كردن و حمل بي خطر كالا هاي خطرناك      (The safe Transport of Dangerous Goods by Air)

 • انكس 19 :تحت عنوانSafety Management به الزامات دولتها در خصوص مديريت ايمني و مواردي از قبيل برنامه جامع ايمني هوانوردي كشور (SSP) ، سيستم مديريت ايمني (SMS) و جمع آوري داده هاي ايمني، تجزيه و تحليل و تبادل آنها در صنعت هوانوردي مي پردازد.

 • مناطق ايكائو :

 • دفتر مرکزی- مونترال کانادا

 • ICAO, External Relations and Public Information Office (EPO) 999 University Street, Montréal, Quebec H3C 5H7, Canada Tel.: +1 514-954-8219 Fax: +1 514-954-6077 SITATEX: YULCAYA Internet e-mail: icaohq@icao.int Internet ICAO home page: http://www.icao.int

  •  AFRICA-INDIAN OCEAN (AFI) REGION;

  •  ASIA (ASIA) REGION;

  • CARIBBEAN (CAR) REGION;

  • EUROPEAN (EUR) REGION;

  • MIDDLE EAST (MID) REGION;

  • NORTH AMERICAN (NAM) REGION;

  • NORTH ATLANTIC (NAT) REGION;

  • PACIFIC (PAC) REGION; and

  • SOUTH AMERICAN (SAM) REGION.