افتتاحیه اولین دوره MBA هوانوردی  دانشگاه تهران

افتتاحیه اولین دوره MBA هوانوردی دانشگاه تهران

افتتاحیه اولین دوره MBA هوانوردی  دانشگاه تهران