ایمنی چیست ؟

ایمنی،وضعیتی است که در آن،  امکان آسیب افراد و یا خسارت به اموال، از طریق یک فرایند مداوم شناسائی خطرات و مدیریت ریسک ایمنی به سطحی قابل قبول کاهش داده شده و در آن سطح حفظ می شود.
این تعریف از ایمنی در سند 9859 ایکائو، اینگونه ارائه شده است:

Safety:

The state in which the possibility of harm to persons or of property damage is reduced to, and maintained at or below, an acceptable level through a continuing process of hazard identification and safety risk management.

این تعریف از ایمنی، بهترین تعریف موجود است اما بدون شک آخرین تعریف نخواهد بود متخصصان ایمنی، با علاقه فراوان، مشتاق شنیدن نظرات دیگر در خصوص تامین ایمنی هستند.

درک مفهوم ایمنی و تامین آن نیازمند داشتن درکی صحیح از مفاهیم، احتمال رخداد، خطر، ریسک، مدیریت ریسک، سطح قابل قبول و فرایند مدیریت مداوم است..