اعضای هیئت مدیره

  • کاظم عابدینی(رئیس هیات مدیره)
  • آقای سید مجتبی عرفانی(نائب رئیس هیات مدیره)
  • آقای مسعود عبدالله میلانی(خزانه دار هیئت مدیره)
  • آقای علیرضا خیری (هیئت مدیره ومدیرعامل انجمن توسعه وترویج ایمنی هوانوردی)
  • آقای مهدی عسگری (عضو اصلی هیات مدیره)