• کمک در تدوین نقشه جامع توسعه ایمنی هوانوردی با همکاری متولیان صنعت

  • توسعه و ترویج فرهنگ ایمنی هوایی و هوپیمایی کشور در سطوح مختلف صنعت

  • ارائه پکیج های آموزشی ایمنی هوائی وایمنی فرودگاهی

  • برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت ایمنی در جهت توسعه و گسترش ایمنی هوایی

  • همکاری با سازمانها و متولیان صنعت هوایی در به روزرسانی آئین نامه ها و قوانین ایمنی هوایی و هواپیمایی.

  • ارائه خدمات مشاوره و نظارتهای ایمنی در جهت توسعه و ارتقاء سطح ایمنی برای متقاضیان داخلی و منطقه ای

  • بر گزاری نشستها و اجرای همایش های ایمنی با همکاری و مشارکت سازمانهای مرتبط

  • تدوین وتکثیر بولتن ، تابلو و بردهای ایمنی برای اطلاع رسانی جهت استفاده در مکانهای فرودگاهی

  • تدوین و نشرسالانه و یا ماهنامه های ایمنی

Goals Editorial the Iran safety development map with cooperation of related group  Development & promotion the safety culture of aviation Present the self-study&E-learning for aviation & airport safety Training program to grow up the knowledge of aviation safety Cooperate with organizations, companies for renew the rules, regulations & methods Consulting & supervision of safety, HSE …etc Organizing the conferences & workshops for aviation safety Publish & compile the books, bulletin & safety boards  Published the safety magazines