در تاریخ 4 الی 7 آبان ماه 1395

حضور نمایندگان و متخصصان هوانوردی انجمن توسعه و ترویج ایمنی هوانوردی در هفتمین نمایشگاه بین المللی صنایع هوایی و فضایی ایران در سایت نمایشگاهی برج میلاد