در تاریخ ۲۰ الی ۲۳ آذر ماه ۱۳۹۵

حضور نمایندگان و متخصصان هوانوردی انجمن توسعه و ترویج ایمنی هوانوردی در ” دومین رویداد جامع مدیریت بحران کشور” در تهران – مرکز نمایشگاهی شهر آفتاب