در تاریخ 20 الی 23 آذر ماه 1395

حضور نمایندگان و متخصصان هوانوردی انجمن توسعه و ترویج ایمنی هوانوردی در ” دومین رویداد جامع مدیریت بحران کشور” در تهران – مرکز نمایشگاهی شهر آفتاب