در تاریخ ۲۶ الی ۲۹ آبان ماه ۱۳۹۵

با حضور نمایندگان و متخصصان هوانوردی انجمن توسعه و ترویج ایمنی هوانوردی در هشتمین نمایشگاه بین المللی هوایی ایران در جزیره کیش