در تاریخ 26 الی 29 آبان ماه 1395

با حضور نمایندگان و متخصصان هوانوردی انجمن توسعه و ترویج ایمنی هوانوردی در هشتمین نمایشگاه بین المللی هوایی ایران در جزیره کیش