آشنایی با سازمان بین المللی هوانوردی

ایکائو یاICAOدر تاریخ 7 دسامبر 1944 در ضمن تنظیم و امضا پیمان حمل و نقل هوایی مرسوم به پیمان شیکاگو تشکیل گردید. اماموجودیت آن به طور رسمی در سال 1947 اتفاق افتاد و اولین جلسه آن در 6 می 1947تشکیل گردید و در 28 می اعضاء شورا انتخاب گردیدند. دولت ایران نیز در سال 1327هجری شمسی رسماً به پیمان شیکاگو و در نتیجه به ایکائو پیوست.

اااااااا

 

پیمان شیکاگو در 96 ماده تدوین شده و در ضمن آن براصول کلی حقوق بین المللی و هوانوردی از جمله اصل حاکمیت دولت ها بر قلمرو و تابعیتهواپیما تاکید دارد. بر اساس توافق مقر سازمان در مونترال کانادا می باشد.
 

منشور ایکائو

 •  اطمینان از رشد منظم و ایمن هواپیمائی کشوری بین المللی در سراسر جهان

 •  تشویق صنعت و طراحی هواپیما برای مقاصد صلح جویانه

 •   ترغیب توسعه خطوط هوائی،فرودگاه ها و تسهیلات هوانوردی برای هواپیمائی کشوری بین المللی

 •  پاسخ به نیاز مردم جهان به حمل و نقل هوائی ایمن ،منظم،کارا و با صرفه

 •  جلوگیری از تضییع اقتصادی ناشی از رقابت مضره

 • حفظ حقوق دول عضو و تامین فرصت مساوی برای اعضاء برای برقراری سرویس هوائی بین المللی

 • از بین بردن تبعیض میان کشورهای عضو

 •   افزایش ایمنی پروازها در ناوبری بین المللی

 •  ارتقاء عمومی همه ابعاد هوانوردی

 •   و به طور کلی تعمیم و توسعه کلیه امور پشتیبانی هواپیمائی کشوری بین المللی

انکسهای ایکائو

ضمایم پیمان شیکاگو،انکس های ICAO ،حاوی مقررات بین المللی هواپیمایی کشوری میباشد که بصورت مقررات توصیه شدهطبق ماده 37 پیمان شیکاگوتوسط ICAO تهیه و منتشر میگردد.اینضمایم بطور خلاصه بشرح زیر است :

 •  انکس 1 : حاوی قوانین و مقررات بین المللی در زمینه آموزش و امتحان در موردصدور گواهینامه های خلبانی،مهندسی پرواز و تعمیر و نگهداری هواپیما و گواهینامه هایمربوط به تعمیر و نگهداری وسایل رادیویی و دستگاه های ناوبری و آلات دقیق هواپیما وهمچنین گواهینامه های مراقبت پرواز و عملیات شرکت های هواپیماییمیباشد. (Personnel Licensing)

 • انکس 2 : قواعد و مقررات بین المللی برای خلبانان و کارکنان مراقبت پرواز درزمینه بعضی از نکات که در هوا باید مورد توجه قرار گیرد،میباشد.از جمله این قواعد ومقررات حق تقدم هواپیما ها نسبت به یکدیگر در هواست (Rules Of The Air)

 • انکس 3 : در مورد هواشناسیوحاوی مقررات بین المللی درزمینه هواشناسی هواپیمایی میباشد (Meteorological service For International Air Navigation)

 • انکس 4 : در زمینه نحوه تهیه و انتشار نقشهه ای هواپیمایی می باشد (Aeronautical Charts)

 • انکس 5 : واحد های اندازه گیری مورد استفاده در هواپیمایی کشوری را مشخص کرده است (Units Of Measurement To Be Used in Air and Ground Operations)

 • انکس 6 : مربوط به عملیات هواپیمایی میباشد و در آن مقررات بین المللی مربوط به نحوه کار شرکت های هواپیمایی و نحوه استفاده از هواپیما از لحاظ عملیاتی درج گردیده است  (Operation Of Aircraft-Airplanes).

 • این انکس دارای دو بخش است :

  یک بخش مربوط به عملیات شرکت های هواپیمایی است که در مقابلدریافت وجه بهره برداری مینماید
  – بخش دیگرمربوط بهعملیات هواپیمایی میباشد که جنبه خصوصی دارند و مجاز به دریافت وجهی برای حمل بار ومسافر نیستند که به General Ariction معروف هستند

  • انکس 7 : در این انکس مقررات بین المللی ثبت هواپیما ها درج شده و علامت ثبتتخصیص یافته به کشور های مختلف جهان و همچنین مقررات مربوط به نحوه رنگ آمیزی علایم ثبت و شناسایی مشخص شده است. (Aircraft Nationality and Registration Marks)

  • انکس 8: حاوی مقررات بین المللی ساخت و نگهداری هواپیما می باشد (Airworthiness Of Aircraft)

  • انکس 9 : حاوی مقررات بین المللی در مورد تسهیلات رفت و آمد مسافرین و ترخیص بار مانند مقررات گمرکی و گذرنامه میباشد (Facilitations)

  • انکس 10 : حاوی مقررات مربوط به ساخت و نصب و نگهداری دستگاه های ارتباطی وناوبری و رادارو نحوه تهیه و مخابره تلکس های هواپیمایی میباشد. (Telecommunications)

  • انکس 11 : حاوی مقررات مراقبت پرواز (Air Traffic Services)

  • انکس 12 : حاوی مقررات تجسس و نجات میباشد (Search and Rescue)

  • انکس 13 : حاوی بررسی و پیشگیری سوانح (Aircraft Accident and Incident  Investigation)

  • انکس 14 : در این انکس خصوصیات فرودگاههای بین المللی از نظر حداقل طول و عرض و استقامت باند و تاکسی رو ها و سایر محموله های فرودگاهی و همچنین مقررات بین المللی احتراز از نصب موانع در فرودگاه ها و نیز حداقل احتیاجات آتش نشانی و بعضی از سایر خدمات فرودگاهی درج شده است (Aerodromes)

  • انکس 15 : حاوی مقررات بین المللی در مورد دریافت بررسی و انتشار اطلاعات هواپیمایی از طریق صدور نوتم و تهیه کتاب (A.I.P کتاب اطلاعات هواپیمایی کشوری  می باشد. (Aeronautical Information Services)

  • انکس 16 : حاوی مقررات بین المللی احتراز از صدای نا هنجار هواپیماها(NOISE) واحتراز از آلوده کردن محیط زیست از طریق مواد سمی خروجی از Exhaust موتور میباشد (Environmental Protection)

  • انکس 17 : حاوی مقررات بین المللی در زمینه امنیت هواپیمایی میباشد و هدف آن وضع مقررات درموردهواپیما ربایی و اقدامات خرابکاری درهواپیمایی است (Security)

  • انکس 18 : مقررات بین المللی بسته بندی،انبار کردن و حمل بی خطر کالا های خطرناک      (The safe Transport of Dangerous Goods by Air)

 • انکس 19 :تحت عنوانSafety Management به الزامات دولتها در خصوص مدیریت ایمنی و مواردی از قبیل برنامه جامع ایمنی هوانوردی کشور (SSP) ، سیستم مدیریت ایمنی (SMS) و جمع آوری داده های ایمنی، تجزیه و تحلیل و تبادل آنها در صنعت هوانوردی می پردازد.

 • مناطق ایکائو :

 • دفتر مرکزی- مونترال کانادا

 • ICAO, External Relations and Public Information Office (EPO) 999 University Street, Montréal, Quebec H3C 5H7, Canada Tel.: +1 514-954-8219 Fax: +1 514-954-6077 SITATEX: YULCAYA Internet e-mail: icaohq@icao.int Internet ICAO home page: http://www.icao.int

  •  AFRICA-INDIAN OCEAN (AFI) REGION;

  •  ASIA (ASIA) REGION;

  • CARIBBEAN (CAR) REGION;

  • EUROPEAN (EUR) REGION;

  • MIDDLE EAST (MID) REGION;

  • NORTH AMERICAN (NAM) REGION;

  • NORTH ATLANTIC (NAT) REGION;

  • PACIFIC (PAC) REGION; and

  • SOUTH AMERICAN (SAM) REGION.